Inici > Ofertes de feina
INT435-23 Tècnic/a superior A1 - 21
La Direcció General de Protecció Civil del Departament d’Interior ha de cobrir el lloc de treball següent, en el marc del Programa per a la participació de l’esmentada unitat directiva en el projecte europeu CLIMAAX.
Descripció del lloc
Nom del lloc
Tècnic/a superior A1 - 21
Cos
Cos superior d'administració
Unitat orgànica
Direcció General de Protecció Civil
Subdirecció/Servei
Subdirecció de Programes en Protecció Civil
Localitat
Barcelona
Horari
Normal
Nombre de vacants
1
Motiu i durada
Durada
màxim fins al desembre de 2024
Requisits d'ocupació del lloc
Prioritàriament es tindran en compte les sol·licituds del personal amb vinculació de funcionari de carrera del cos superior de l’Administració de la Generalitat. En el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi el requisit anterior, es tindran en compte les sol·licituds del personal que compleixi els requisits següents: - Estar en possessió del títol de llicenciat/ada o equivalent. - Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.
Nivell de titulació mínim requerit
Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, grau o equivalent
Nivell de coneixements del català
Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent
Criteris de valoració del lloc
Nivell de titulació acadèmica
Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, grau o equivalent
Titulació acadèmica
Enginyeria industrial; Geografia; Informàtica; Física; Matemàtiques; Ciències ambientals
Coneixement d'idioma estranger
Anglès , Alt
Acreditacions oficials ACTIC
Nivell 3 - certificat avançat
Formació
Ofimàtica
Àrea
Tractament de les dades
Formació
Àmbit de l’organització administrativa, l’avaluació i la difusió
Àrea
Anàlisi i millora de Processos; Gestió de projectes
Formació
Gestió d'emergències
Àrea
Cartografia; ARC/INFO; ARC/VIEW
Formació
Ofimàtica
Àrea
ArcGIS (Desktop, Online, Collector, PRO, etc.)
Àmbit d'experiències
Àmbit de l’organització administrativa, l’avaluació i la difusió
Experiència professional
En gestió i participació en projectes europeus o d’acció exterior
Habilitats i aptituds:
- Tenir amplis coneixements orals i escrits en llengua anglesa. - Tenir habilitats comunicatives i de treball en grup en reunions internacionals. - Estar disposada a desplaçar-se a les reunions de coordinació a les ciutats europees que es determinin. - A més, es valorarà l’experiència i/o participació en projectes europeus. - Experiència en la redacció de documents tècnics. - Capacitat de treball en equip.
Funcions del lloc
Tasques assignades al lloc ofertat
- Participar en reunions i sessions de treball del projecte - Realitzar suport en l’anàlisi dels desenvolupaments realitzats en els paquets de treball 1 i 2 en relació als requisits per a la caixa d'eines definits per la DGPC - Anàlitzar les necessitats per a la integració de les dades locals a la caixa d’eines de CLIMAAX - Compilar de dades i informacions - Redactar documents (en anglès) - Redactar informes relatius al desenvolupament del pilot català - Participar en el desenvolupament de tots els treballs assignats a la DGPC, redactar informes i conclusions per la direcció general.
Forma d'ocupació
Comissió de serveis fins la data de finalització de vigència del programa, si la persona seleccionada és funcionari del cos corresponent. Si no es presenta cap funcionari, nomenament d’interí per programa fins la data de finalització de vigència del programa, sens perjudici del que estableix l’article 10.4 del TREBEP o que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament.
Procediment
Termini de presentació del CV
Inici: 09/05/2023 - Fi: 22/05/2023
Sistema de selecció:
Acreditacions
Entrevista i/o prova
Aquesta selecció es regula per la Instrucció 1/2017