Imatge del portal de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball al Departament d'Interior

Barem de lloc base de personal funcionari

Experiència professional

 
Barem
Aspecte puntuable del currículum
punts

1. Experiència professional

puntsa) Treball a l’administració pública
puntsa.1) Pel temps de serveis prestats en funció del grup del lloc a proveir:
x mesa.1.1) Pel temps de serveis prestats en el mateix grup que el lloc a proveir
x mesa.1.2) Pel temps de serveis prestats en diferent grup (superior o inferior) que el lloc a proveir
puntsa.2) Pel nivell de destinació dels llocs ocupats en el mateix grup que el lloc a proveir:
x mesa.2.1) Pel temps ocupant llocs amb superior nivell de destinació en el mateix grup que el lloc a proveir
x mesa.2.2) Pel temps ocupant llocs amb igual nivell de destinació en el mateix grup que el lloc a proveir
x mesa.2.3) Pel temps ocupant llocs amb inferior nivell de destinació en el mateix grup que el lloc a proveir
puntsa.3) Per l’experiència professional assolida en funció dels grups dels llocs ocupats:
x mesa.3.1) Pel temps d’experiència professional en el mateix grup que el lloc a proveir
x mesa.3.2) Pel temps d’experiència professional en diferent grup (superior o inferior) que el lloc a proveir
puntsa.4) Per prestar serveis al Departament d'Interior en el moment de l’oferta:
puntsa.4.1) En la mateixa unitat orgànica del Departament d'Interior que la del lloc a proveir
puntsa.4.2) En diferent unitat orgànica del Departament d'Interior que la del lloc a proveir
puntsb) Treball fora de l’administració pública
puntsb.1) Pel temps de serveis prestats en llocs de treball del sector privat en funció del nivell de titulació acadèmica (grup) exigida per ocupar-los:
x mesPel temps de serveis prestats en llocs de treball del sector privat per a l’ocupació dels quals s’exigeix el mateix nivell de titulació acadèmica que per al lloc a proveir
puntsb.2) Pel temps d’experiència professional en funció del nivell de titulació acadèmica exigida per ocupar el lloc en el sector privat:
x mesPel temps d’experiència professional en el lloc de treball per al qual es requereix el mateix nivell de titulació acadèmica que el lloc a proveir

Formació i perfeccionament

 
Barem
Aspecte puntuable del currículum
punts

2. Formació i perfeccionament

 Cursos:
x horaPer les hores d’assistència
x horaPer les hores d’aprofitament

Titulacions acadèmiques

 
Barem
Aspecte puntuable del currículum
punts

3. Titulacions acadèmiques

puntsPunts per cada titulació (2 titulacions valorables)

Llengua catalana i aranesa

 
Barem
Aspecte puntuable del currículum
punts

4. Llengua catalana i aranesa

puntsa) Per la llengua catalana
puntsNivell B
puntsNivell C
puntsNivell D
puntsLlenguatges especialitzats (punts x llenguatge)
puntsb) Per la llengua aranesa
puntsNivell A1
puntsNivell B
puntsNivell C
puntsMestre d’aranès