Imatge del portal de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball al Departament d’Interior

Condicions Generals d’Ús de Laboris.net

SubirObjecte

El present document té per objecte establir les Condicions Generals d’Ús del Portal laboris.net (des d’ara el Portal), titularitat d’Anuntis Segundamano España, S.L. (en endavant ASE), amb domicili Social a Plaça Xavier Cugat, núm. 1 - Edifici A; 08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), Espanya, i el correu electrònic info@laboris.net, amb Número d’Identificació Fiscal B82191354 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tom 41505, foli 124, Fulla B310296.

ASE es reserva el dret de modificar les presents Condicions Generals d’Ús amb l’objecte d’adequar-les a la legislació vigent aplicable en cada moment, les novetats jurisprudencials i les pràctiques habituals de mercat.

La utilització per part de l’Usuari de qualsevol dels Serveis del Portal suposa i expressa la seva adhesió i acceptació expressa de totes les Condicions Generals d’Ús a la versió publicada a la present website en el moment en què l’usuari accedeix al Portal, així com a les Condicions Particulars que, en el seu cas, siguin d’aplicació.

Les connexions amb altres llocs Web i l’ús que vostè pugui fer d’ells mateixos està subjecte també a les presents Condicions Generals d’Ús o a les específiques que estiguin assenyalades en dita Web. Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida.


SubirPropietat intel·lectual

Tots els drets sobre el contingut d’aquest lloc Web pertanyen a ASE tret d’aquells que pertanyin als seus partners o a empreses col·laboradores amb les que existeixi signat el corresponent contracte.

El disseny, imatges, mapes, gràfics, frames, banners, el software i els seus diferents codis, Font i objecte, i d’altres elements integradors d’aquesta Web són titularitat d’ASE, que posseeix legítimament en exclusiva els drets d’explotació sobre els mateixos. En conseqüència, l’usuari que accedeixi a aquesta Web no pot sota cap concepte copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre’ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre’ls o transmetre’ls de qualsevol manera, o crear nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts. Queda únicament autoritzada la mera visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l’usuari, sense que pugui fer-ho extensiu a terceres persones o entitats.

En cas de dissenys o gràfics que apareguin en aquesta Web que siguin de titularitat d’empreses o entitats col·laboradores d’ASE seran també d’aplicació les presents condicions i protecció, tret de consentiment exprés i escrit de dites empreses o entitats.

ASE vetllarà per a què els continguts d’aquesta Web no tinguin caràcter pornogràfic, xenòfob, discriminatori, racista, difamatori o que de qualsevol manera fomentin la violència; procurarà impedir la introducció d’anomalies i actuacions il·lícites a la comunitat Internet, i procurarà evitar altres circumstàncies que puguin ser clarament perjudicials pels usuaris.

Estan prohibits els recursos tecnològics o tècnics, per mitjà dels quals un tercer o els usuaris puguin beneficiar-se amb o sense lucre dels continguts, formes, índex, i d’altres expressions formals que formin part d’aquesta Web. En particular queda prohibida qualsevol alteració de la Web que pugui afectar al seu actual contingut, com links, hyperlinks, framing, o similars.


SubirEls teus drets i obligacions

Com a client, has de realitzar en tot moment un ús lícit dels serveis que t’oferim d’acord amb la legalitat vigent i amb els nostres drets de propietat d’ASE i de tercers i a no realitzar a través dels nostres serveis cap acció (incloent introducció o difusió de "virus informàtics") que provoqui dany o alteracions dels continguts així com a no intervenir o alterar el correu electrònic d’altres usuaris, reservant-nos el dret a excloure’t de l’accés a la nostra Web en cas contrari.

No pots incloure a les nostres pàgines continguts que indiquin o promoguin discriminació sexual, racial, religiosa o qualsevol altra vulneració dels drets fonamentals i les llibertats reconegudes per la Constitució Espanyola, que indueixin o incitin a actuar de forma il·legal o portin a conclusions errònies per inexactitud, omissió o similars, que continguin informació falsa o caduca, que infringeixin normes legals o reglamentàries sobre secret de les comunicacions, propietat intel·lectual, dret a l’honor i a la intimitat personal, o que incorporin continguts, missatges o productes violents o degradants.

La teva responsabilitat en la veracitat de les dades introduïdes és exclusiva, per la qual cosa, en cas d’haver facilitat dades falses, Laboris.net es reserva el dret a excloure’t de l’accés al Website.


SubirEls nostres drets i obligacions

Com a proveïdors, estem obligats a prestar els serveis subscrits, a respondre les reclamacions del client, a garantir eficaçment el secret de les comunicacions i a reparar avaries que es puguin produir a la infraestructura tecnològica necessària per a la prestació dels serveis.

Ens reservem el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat a la nostra Web en cas d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, així com a modificar les condicions d’accés de la mateixa.

Ens reservem el dret de prestació o cancel·lació dels serveis (avisant d’això amb una data inferior a 15 dies).

Ens reservem el dret a no publicar anuncis de feina que precisin una inversió o entrega de diners per part del destinatari de l’anunci, enviament de segells com a resposta, anuncis en què no es defineixi el perfil, amb horari nocturn de trucada o qualsevol oferta en què es publiqui un telèfon de contacte 803, 806 o 807, O ALTRES ANUNCIS DE FEINA QUE, PEL SEU CONTINGUT O MITJÀ D’ACCÉS FACILITAT, PUGUI SER CONSIDERAT IL·LÍCIT O ATEMPTATORI CONTRA DRETS DE TERCERS O CONTRA ELS BONS COSTUMS.

Els drets de propietat intel·lectual sobre el Portal són titularitat EXCLUSIVA d’ASE.

El Portal es reserva tots els drets vinculats al present website sense que pugui reproduir-se, ja sigui total com parcialment, el seu contingut, sense el previ consentiment o autorització expressa de la mateixa.

L’exercici exclusiu dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació pertany a Laboris.net.

Així mateix, ASE es reserva el dret a publicar els anuncis dels clients del Portal a la seva publicació en premsa (Mercado Laboral), així com en altres publicacions editades per qualsevol empresa del Grup ANUNTIS SEGUNDAMANO, amb l’objectiu de donar una major difusió als seus anunciants.


SubirResponsabilitats

El Portal només respon dels serveis propis i continguts directament originats per nosaltres i identificats amb el nostre copyright com una marca o propietat intel·lectual o industrial del Portal.

No som responsables ni constitueix recolzament per part nostra, els productes o serveis prestats u oferts pel client o per terceres persones o entitats per mitjà dels nostres serveis, tampoc per contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el client o terceres persones o entitats i que comuniquin, transmetin o exhibeixin a través dels nostres serveis.


SubirInformació sobre Cookies

El Portal utilitza una tercera empresa per recollir informació al Portal incloent l'ús de Cookies.
Fes clic aquí http://www.nielsen-netratings.com/privacy/sitecensus.htm, aquí http://www.google.com/intl/es/privacy.html, aquí http://direct.comscore.com/docs/comScoreHybridMeasurementAgreement.pdf i aquí http://www.247realmedia.es/ES-ES/privacy-policy.html, per conèixer més dades sobre com utilitzem aquest servei de tercers per recollir informació al Portal. No obstant això, en determinats serveis és possible la instal·lació de cookies de tercers amb el quals el Portal pugui tenir algun tipus de relació mercantil i/o de prestació de serveis.

Així mateix, les cookies es podran utilitzar amb la finalitat de facilitar al màxim la navegació de l’Usuari pel Portal, sense que aquestes proporcionin referències que permetin deduir dades personals de l’Usuari ni dades del disc dur del seu ordinador. Tant les cookies de Google Analitycs como les de Nielsen s’esborraran quan l’usuari procedeixi al seu esborrat.

Tot i així, l’Usuari pot configurar el seu navegador per a què notifiqui i rebutgi la instal·lació de les Cookies enviades pel Portal, sense que això perjudiqui el seu accés als continguts del mateix.

El portal l'informa que determinats servidors poden guardar a la seva memòria una còpia de les pàgines consultades pels usuaris al portal. Aquesta acció es realitza amb la finalitat exclusiva de millorar la velocitat de navegació d’aquestes pàgines.