Imatge del portal de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball al Departament d’Interior

Clàusula informativa de protecció de dades

En compliment del Reglament UE 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades), us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades en un fitxer titularitat del Departament d’Interior, amb l’exclusiva finalitat de gestionar la vostra participació en processos de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball en el Departament d’Interior. Podeu consultar l’Ordre IRP/15/2010, de 18 de gener, pel qual es crea el fitxer denominat Persones participants en els procediments de selecció per a la provisió temporal de llocs de treball del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació, on s’estableix la denominació del fitxer, la seva finalitat, el procediment de recollida de dades, la descripció de les dades que es recullen, l’òrgan administratiu responsable del fitxer, el seu nivell de seguretat, entre altres aspectes.

El fet d’enviar-nos el vostre curriculum vitae implica reconèixer que la informació i dades personals facilitades són vostres, exactes i certes. Us informem que el vostre curriculum vitae es mantindrà actiu fins que vosaltres vulgueu, el podreu actualitzar en qualsevol moment a través d’aquest portal i suprimir-lo si cliqueu l’opció de donar-vos de baixa.

En qualsevol moment, podreu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació i oposició de les vostres dades de caràcter personal mitjançant escrit adreçat al responsable del fitxer, la Sub-direcció General de Recursos Humans i Relacions Laborals del Departament d’Interior (sgrhrl.interior@gencat.cat) o al delegat de protecció de dades del Departament d’Interior (dpd.interior@gencat.cat), acompanyant fotocòpia del vostre DNI.