Inici > Ofertes de feina
INT058-19 Titulat/ada superior enginyeria industrial A1 - 21
La Direcció de Serveis del Departament d’Interior ha de cobrir el lloc de treball següent:
Descripció del lloc
Nom del lloc
Titulat/ada superior enginyeria industrial A1 - 21
Cos
Cos de titulació superior
Unitat orgànica
Direcció de Serveis
Subdirecció/Servei
Responsable de Planificació i Infraestructures
Localitat
Barcelona
Horari
Normal
Nombre de vacants
1
Motiu i durada
Durada
Fins a la provisió reglamentària del lloc
Requisits d'ocupació del lloc
Prioritàriament, ser funcionari de carrera amb vinculació de funcionari de carrera del cos de titulació superior enginyeria industrial de l'administració de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no es presenti cap persona interessada que compleixi el requisit anterior, es tindran en compte les sol·licituds d'altres persones interessades, sempre que compleixin els requisits següents: . Estar en possessió del títol d'enginyeria industrial. . Estar en possessió del certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent.
Nivell de titulació mínim requerit
Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, grau o equivalent
Nivell de titulació acadèmica
Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, grau o equivalent
Titulació acadèmica
Enginyeria industrial
Nivell de coneixements del català
Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent
Criteris de valoració del lloc
Acreditacions oficials ACTIC
Nivell 1 - certificat bàsic
Formació
Ofimàtica
Àrea
Tractament de la informació escrita; Tractament de la informació numèrica; Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment
Formació
Gestió econòmica
Àrea
Normativa sobre contractació administrativa
Formació
Manteniment
Àrea
Normativa sobre Baixa Tensió; Instal·lacions elèctriques; Sistemes de climatització
Carnet de conduir
B (cotxe igual o inferior 3500kg)
Àmbit d'experiències
Gestió econòmica
Experiència professional
Sobre contractació administrativa
Àmbit d'experiències
Manteniment
Experiència professional
Tasques de manteniment de sistemes de climatització; Tasques de manteniment d'instal.lacions elèctriques
Àmbit d'experiències
Responsabilitat social corporativa
Experiència professional
Coordinació de programes que integren un Pla de responsabilitat social corporativa; Impuls dels compromisos de responsabilitat social corporativa a proveïdors i empreses contractades
Àmbit d'experiències
Gestió Ambiental
Experiència professional
Elaboració i seguiment d'auditories d'eficiència energètica; Sobre sistemes de gestió ambiental
Habilitats i aptituds:
Capacitat de treball en grup Habilitats per coordinar grups de treball Habilitats organitzatives
Funcions del lloc
Tasques assignades al lloc ofertat
Seguir, controlar i supervisar l'execució detallada del contracte de manteniment integral de la seu central. Gestionar l'aplicatiu de comunicació d'incidències de manteniment correctiu i elaborar informes sobre la tipologia de les incidències, el grau de resolució i altres paràmetres d’interès. Seguir, controlar i supervisar l'execució dels expedients de contractació de la seu central i dels serveis territorials. Elaborar plecs tècnics per a la contractació dels serveis de manteniment integral dels edificis de la seu central i dels serveis territorials. Gestionar els equipaments audiovisuals de la seu central i coordinar l'assistència tècnica a actes i rodes de premsa amb els diferents agents organitzadors i els serveis tècnics. Revisar la facturació generada pels expedients de contractació. Analitzar els consums dels edificis de la seu central i seus territorials i proposar optimitzacions dels contractes d’energia. Donar suport a les tasques associades al responsable d'Enginyeria i Gestió Energètica del Departament d'Interior, en l’anàlisi dels consums d'energia dels edificis del Departament d'Interior. Participar en projectes europeus d'eficiència energètica, etc. Qualsevol altra tasca encomanada.
Forma d'ocupació
Comissió de serveis si és funcionari de carrera del cos de titulació superior enginyeria industrial de l’Administració la Generalitat de Catalunya o interinatge en altres casos.
Procediment
Termini de presentació del CV
Inici: 20/02/2019 - Fi: 05/03/2019
Sistema de selecció:
Acreditacions
Prova pràctica ; Realització d'una entrevista
Aquesta selecció es regula per la Instrucció 1/2017