Inici > Ofertes de feina
INT256-24 Titulat/ada superior enginyeria industrial A1 - 22
La Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments del Departament d’Interior ha de cobrir temporalment el lloc de treball següent:
Descripció del lloc
Nom del lloc
Titulat/ada superior enginyeria industrial A1 - 22
Cos
Cos de titulació superior
Unitat orgànica
Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments
Subdirecció/Servei
Subdirecció General de Suport Tècnic, Avaluació i Prevenció
Localitat
Cerdanyola del Vallès
Horari
Normal
Nombre de vacants
1
Motiu i durada
Durada
Fins a la provisió reglamentària del lloc
Requisits d'ocupació del lloc
Prioritàriament es tindran en compte les sol·licituds de les persones interessades amb vinculació de funcionari de carrera del cos de titulació superior, en enginyeria industrial, de la Generalitat de Catalunya. En el cas que no es presenti cap persona funcionària que compleixi el requisit anterior, se seguirà l’ordre de prelació següent: En segon lloc es tindran en compte les sol·licituds presentades per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% que acreditin la seva capacitat funcional per al desenvolupament de les funcions i tasques corresponents al lloc ofert. En cas que tingueu la condició legal de persona amb discapacitat amb un grau igual o superior al 33 % i la capacitat per desenvolupar les funcions del lloc de treball ofert, recordeu marcar la casella corresponent a l’apartat “Discapacitat” del vostre currículum i indicar el percentatge de discapacitat, per tal que la vostra candidatura pugui ser atesa amb caràcter prioritari. En cas que tingueu reconeguda legalment una discapacitat igual o superior al 33 % haureu de disposar del dictamen de l’equip de v
Lloc per a persones amb discapacitat
Nivell de titulació mínim requerit
Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, grau o equivalent
Nivell de titulació acadèmica
Llicenciat/ada, enginyer/a, arquitecte/a, grau o equivalent
Titulació acadèmica
Enginyeria industrial
Nivell de coneixements del català
Certificat de nivell de suficiència de català (C1) o equivalent
Criteris de valoració del lloc
Àmbit d'experiències
Àmbit de l’organització administrativa, l’avaluació i la difusió
Experiència professional
Sobre processos, organització i qualitat
Àmbit d'experiències
Gestió d’emergències
Experiència professional
Estructura i organització de les emergències a la Generalitat
Àmbit d'experiències
Obres i instal·lacions
Experiència professional
En elaboració d’informes, estudis tècnics, plans i programes de manteniment.
Habilitats i aptituds:
-Es valoraran els coneixements de l’estructura ,organització i funcionament de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, així com de les aplicacions informàtiques pròpies relatives a la gestió del cos de Bombers.-Planificació i organització.-Capacitat de comunicació. -Treball en equip. -Resolució de problemes i iniciativa.
Funcions del lloc
Tasques assignades al lloc ofertat
-Determinar, en col·laboració amb les unitats de la Divisió d'Operacions, l'equipament necessari per a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments.- Determinar els requeriments tècnics generals i específics de tot l'equipament i mitjans destinats a la prestació dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments.-Proposar la planificació de les reposicions i adquisicions dels subministraments, serveis i obres de la Direcció General, en coordinació amb la Subdirecció General d'Administració i Recursos.-Impulsar i proposar les instruccions d'ús, manteniment i informació tècnica de tots els materials, mitjans i equipaments.-Analitzar l'estat, el funcionament i l'adequació dels materials i equipaments de la Direcció General.-Realitzar periòdicament auditories de funcionament dels equips i mitjans de la Direcció General i fer les recomanacions i proposar l'adopció de les mesures correctores que corresponguin.-Mantenir la traçabilitat de tots els equips i materials inventariats i controlar periòdicament el compliment de les recomanacions d'ús, manteniment i estat òptim.-Dissenyar, en coordinació amb el servei corresponent, els procediments i sistemes d'utilització de l'equipament de la Direcció General.-Qualsevol altra funció de naturalesa anàloga que se li encomani.
Forma d'ocupació
Comissió de serveis en lloc vacant, si la persona seleccionada és funcionari del cos corresponent. Si no es presenta cap funcionari, nomenament d’interí, per un període màxim de tres anys, sens perjudici del que estableix l’article 10.4 del TREBEP o que es pugui acordar el seu cessament anticipat per les causes previstes legalment o en el propi nomenament
Procediment
Termini de presentació del CV
Inici: 19/06/2024 - Fi: 04/07/2024
Sistema de selecció:
Acreditacions
Realització d'una entrevista
Aquesta selecció es regula per la Instrucció 1/2017